Informacja o rekrutacji na studia w instytucie teologicznym w Łodzi

16
Cze
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

INFORMACJA O REKRUTACJI NA STUDIA

W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W ŁODZI

 

Instytut Teologiczny w Łodzi prowadzi edukację intelektualną i formację duchową osób świeckich, zakonnych oraz duchownych, której celem jest budowanie harmonii między nauką i wiarą.

Studia w Instytucie Teologicznym prowadzone są na postawie umowy o afiliacji do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie będącego uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

 

ZAOCZNE JEDNORODNE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia trwają sześć lat. Umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych. Kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii. Absolwenci otrzymują kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Teologicznego. Na ww. rozmowę należy się zgłosić w sobotę, 26 września br. o godz. 1000.

Wymagane dokumenty: podanie; życiorys; ankieta personalna; świadectwo maturalne (oryginał lub odpis i ksero); świadectwo maturalne z religii lub zaświadczenie od katechety; zaświadczenie od lekarza; opinia proboszcza parafii zamieszkania; 3 zdjęcia; ksero obydwu stron dokumentu tożsamości; opłata wpisowa – 85 zł; informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata na studia ze zobowiązaniem opłacania czesnego za studia.

 

PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHETYCZNO-PEDAGOGICZNE

Trzysemestralne podyplomowe niestacjonarne studium katechetyczno-pedagogiczne przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni, którzy zdobyli już przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania religii w szkołach zgodnie z wymogami systemu oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać nauczyciel-katecheta. Instytut Teologiczny dostosowuje program nauczania i odbywania praktyk do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także umożliwia uzyskanie od władzy kościelnej misji kanonicznej upoważniającej do nauczania religii.

 

PODYPLOMOWE STUDIUM Z TEOLOGII PRAKTYCZNEJ (dla duchownych)

Trzyletnie studium teologiczne. Wykłady z tematyki biblijnej, katechetycznej, pastoralnej, duchowości oraz innych nauk humanistycznych. Planowane są zajęcia przygotowujące do pełnienia funkcji kapelanów w szpitalach, ośrodkach opieki hospicyjnej, domach pomocy społecznej i w zakładach penitencjarnych.

 

***

Warunkiem przyjęcia do studium podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Instytutu Teologicznego w Łodzi (podanie, życiorys, ankieta personalna dyplom ukończenia studiów wyższych, opinia proboszcza [świeccy], 3 zdjęcia, ksero dokumentu tożsamości, opłata wpisowa 50 zł). Studia są odpłatne. Ukończenie studiów podyplomowych stanowi dla nauczyciela-katechety cenną pomoc w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

***

Wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę religijną serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.

 

Dyrektor Instytutu Teologicznego

dr hab. Jan Wolski

Łódź, dnia 26 maja 2015 r.

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138