KOMUNIKAT O REKRUTACJI KANDYDATÓW NA KATOLICKIE UCZELNIE W ŁODZI

06
Wrz

Kuria Metropolitalna Łódzka uprzejmie informuje, że odbywa się rekrutacja kandydatów pragnących pogłębiać wiedzę filozoficzno-teologiczną do Instytutu Teologicznego w Łodzi. Dzięki nawiązaniu współpracy Instytutu Teologicznego w Łodzi z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie zaistniała ponownie możliwość dokonania naboru na studia magisterskie i licencjackie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w zakresie teologii.

Informacje o sposobie rekrutacji można przeczytać w komunikacie wywieszonym w gablocie kościoła.

 

X Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA STUDIA
W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W ŁODZI
Instytut Teologiczny w Łodzi prowadzi edukacjęi formacjęintelektualnąi duchowąosób świeckich,
zakonnych  oraz  duchownych,  zmierzającą do  budowania  harmonii  między  nauką i  wiarą,
przyczyniając sięw ten sposób do rozwoju chrześcijańskiej kultury społeczności regionu łódzkiego.
Z przyczyn od  nas niezależnych, w ubiegłym roku akademickim  nie był  możliwy nabór na studia
magisterskie  i  licencjackie.  Aktualnie  Papieski  Wydział  Teologicznym  w  Warszawie  zgodził  się
objąć swoim  patronatem  łódzki  ośrodek  naukowo-dydaktyczny.  Jest  więc  znowu  możliwe
zdobywanie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) stopni naukowych w zakresie teologii.
***
JEDNOLITE  STUDIA  MAGISTERSKIE trwają sześć lat  i  umożliwiają nabycie  uprawnień
pedagogicznych. Studia kończąsięuzyskaniem stopnia magistra teologii i przygotowujądo podjęcia
nauczania religii w szkołach.
Rejestracja kandydatów na studia magisterskie odbywa sięna podstawie złożonych w Sekretariacie
w Łodzi następujących dokumentów: 1) Podanie; 2)  Życiorys; 3)  Świadectwo maturalne (oryginał
lub  odpis  i  ksero);  4)  Świadectwo  maturalne  z  religii  lub  zaświadczenie  od  katechety;  5)
Zaświadczenie od lekarza; 6) Opinia proboszcza parafiizamieszkania; 7) Zdjęcia (3 szt.); 8) Ksero
obydwu stron dokumentu tożsamości; 9) Opłata wpisowa – 85 zł; 10) Informacja o podstawowym
źródle utrzymania kandydata na studia ze zobowiązaniem opłacania czesnego za studia.
Podstawą przyjęcia  na  studia jest  złożenie  kompletu  dokumentów  i  pozytywny  wynik  rozmowy
kwalifikacyjnej, która odbędzie sięw siedzibie Instytutu Teologicznegow Łodzi, ul. ks. I. Skorupki
7. Na w/w rozmowęnależy sięzgłosićw sobotę, 27 września br. o godz. 10
00
.
***
STUDIUM  LICENCJACKIE.  Instytut  Teologiczny  w  Łodzi  w  ramach  patronatu  Papieskiego
Wydziału  Teologicznego  w  Warszawie  prowadzi  niestacjonarne  studium  licencjackie (licencjat
kanoniczny) w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Na studium może być
przyjęta zarówno osoba  świecka, jak i księża oraz osoby zakonne. Warunkiem jest posiadanie tytułu
magistra  teologii  i  uzyskanie  pozytywnego  wyniku  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym.  Studium
licencjackie  trwa  3  lata.  W  ramach  studium  licencjackiego  proponowane  są trzy  specjalizacje
teologiczne: liturgiczna, duchowości i moralna.
Rejestracja kandydatów na studia odbywa sięna podstawie złożonych w Sekretariacie następujących
dokumentów: 1) Podanie; 2) Ankieta personalna; 3) Odpis dyplomu magistra teologii; 4) Pozwolenie
biskupa miejsca (księża); 5) Opinia księdza proboszcza miejsca zamieszkania (osoby  świeckie); 6)
Opinia dyrektora studiów magisterskich (osoby  świeckie); 7) Fotografie (2 szt.); 8) Ksero dowodu
osobistego; 9) Opłata wpisowa – 50 zł.
Podstawą przyjęcia  na  studium  licencjackie jest  złożenie  kompletu  dokumentów  i  pozytywny
wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie sięw siedzibie Instytutu Teologicznegow Łodzi, ul.
ks.  I.  Skorupki  7.  Na  w/w  rozmowę należy  się zgłosić w  sobotę,  27  września  br.  o  godz.  12:00

Studia są odpłatne.
Wszystkich,  którzy  pragną włączyć się we  wspólnotę poszukujących  i  pogłębiających  wiedzę
religijnąserdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.
Dyrektor Instytutu Teologicznego
ks. dr hab. Jan Wolski

INSTYTUT TEOLOGICZNY W ŁODZI czynny we wszystkie soboty września w godz. od 9 00
do 13 00 tel. sekretariatu 42 6648739; http://archidiecezja.lodz.pl/uksw/

Łódź, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Roraty w  dni powszednie adwentu o godz. 6:45. Nie ma Mszy św. o g.8:00
Dzieci klas III wraz z rodzicami-msza św. za tydzień 8.12 o godz. 16:00  / katecheza odbędzie się 12.12 ( czwartek) o godz. 18:45
Rodziny Kościoła Domowego podejmują  akcję  pomocy najuboższym pt. Podziel się miłością“ . Zbieramy datki i paczki do 14 grudnia
Pielrzymów do Gruzji i Armenii zapraszam jutro ( poniedziałek )  9.12 na godz. 19:00. Zapisy z paszportem i wpłata 1000 złotych.