Deklaracje, stop deprawacji dzieci przez ideologię gender i LBGT w szkole

09
wrz

ZŁÓŻ U DYREKTORA SZKOŁY OŚWIADCZENIE,

w którym nie wyrażasz zgody na udział Twojego dziecka w jakichkolwiek zajęciach zahaczających o tematykę deprawacyjną oraz domagasz się każdorazowego informowania o próbach przeprowadzenia tego typu zajęć w szkole. Zrób kopię dokumentu i wręcz ją wychowawcy klasy.

POBIERZ PDF

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka [imię i nazwisko dziecka], ur. [data urodzenia dziecka] w lekcjach / zajęciach / warsztatach / spotkaniach / pogadankach / apelach / projekcjach filmów, wyjściach pozaszkolnych (teatr / kino / muzeum / biblioteka / sport) oraz wszelkich innych wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły lub poza nią, których program w całości lub częściowo nawiązuje do wymienionych poniżej zagadnień:

– edukacja seksualna, antykoncepcja, profilaktyka ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV i AIDS), dojrzewanie i dorastanie, równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy,LGBT, homofobia, tożsamość płciowa, gender.

Jednocześnie żądam każdorazowego informowania mnie (nr telefonu [numer telefonu]) z należytym wyprzedzeniem o zamiarze organizacji wszelkich przedsięwzięć dotyczących powyższych zagadnień, zarówno na terenie całej szkoły jak i klasy mojego dziecka, oraz o zamiarze organizacji wszelkich wyjść pozaszkolnych nawiązujących do wyżej wymienionych tematów.

Każdorazowa informacja na ten temat jest mi potrzebna do skutecznego egzekwowania mojego konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z moimi przekonaniami, przez nieposyłanie dziecka do szkoły w danym czasie.

Informuję również, że prezentacja niektórych treści w szkole publicznej jest zakazana przez prawo obowiązujące. W szczególności zakazane są treści demoralizujące, wywołujące u dzieci zaburzenia równowagi psychicznej i poczucia bezpieczeństwa, prowadzące do inicjacji seksualnej dzieci, są sprzeczne z prawem karnym. Należą do nich wszelkie treści nieprzyzwoite (art.141kw) pornograficzne lub promujące pornografię (art.200 kk). Zachęcanie dzieci do rozmowy z dorosłymi o seksie, zachęcanie ich do inicjacji seksualnej, nakłanianie do wykonywania lub wykonywanie w ich obecności czynności seksualnych (np. na sztucznych organach płciowych), stanowi przygotowanie bądź sprawstwo przestępstw pedofilskich.(art. 200 kk – 200b kk). Również jako przygotowanie do czynów pedofilskich można oceniać rozmowy o seksie z jednoczesnym podważaniem autorytetu rodziców.

Oświadczam także, że o przypadkach lub próbach organizacji tego typu wydarzeń na terenie szkoły oraz wyjść pozaszkolnych, zamierzam poinformować odpowiednie instytucje państwowe (Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz społeczne, zajmujące się tematyką pedofilii i deprawacji seksualnej dzieci (m.in. ogólnopolski komitet „Stop Pedofilii”) a w przypadku wypełnienia znamion czynów zabronionych, zawiadomię odpowiednie organy. Dotyczy to również sytuacji, w których moje dziecko nie weźmie bezpośredniego udziału. Jeśli moje dziecko poniesie szkodę psychiczną biorąc udział w danym wydarzeniu albo pośrednio przez negatywny i deprawujący wpływ środowiska szkolnego, będę bronił jego dóbr osobistych na drodze postępowania cywilnego (art.23i 24 kc).

źródło tekstu: https://stoppedofilii.pl/oswiadczenie/

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138