Informacja o projekcie pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

19
gru

W dniach 3 listopada 2021r. 10 stycznia 2022r. odbywa się rekrutacja do projektu
pn. „
Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw

Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Łódzkiego.
Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza
Schreibera.

Zajęcia, które
rozpoczną się 14 lutego br. i potrwa do 15 lipca br., ma charakter
bezpłatny
. Akademia Liderów Województwa Łódzkiego służy przygotowaniu uczestników do
pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz

społecznościach lokalnych.
Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 1830 lat,
które
zamieszkują województwo łódzkie.
Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz eadministracji. Zaplanowano m.in.
cztery zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe/projekt na rzecz lokalnej
społeczności, wycieczkę o tematyce historycznopatriotycznej oraz zjazd wyjazdowy. Osoby, które
otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym
Instytucie Samorządu Terytorialnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.


Serdecznie za
chęcam do udziału!

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138